Jump to Navigation

Statut

Dieta 1000 kalorii

STATUT

ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ

„BANK ŻYWNOŚCI W ELBLĄGU"

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Tworzy się związek stowarzyszeń pod nazwą „Bank Żywności w Elblągu", zwany dalej „Bankiem Żywności".
Bank Żywności posiada osobowość prawną, działa na podstawie Prawa o stowarzyszeniach (D.U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

§ 2

Siedzibą Banku Żywności jest miasto Elbląg.

§ 3

Bank Żywności w Elblągu działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Bank Żywności może prowadzić również działalność poza granicami RP, zgodnie z prawem miejscowym.

§ 4

Bank Żywności ma prawo używać pieczęci, logo i innych odznak identyfikujących jego działanie.

§ 5

Bank Żywności jest niezależną organizacją pozarządową nie nastawioną na zysk, działającą  na polu pomocy społecznej.

§ 6

Bank Żywności jest powołany na czas nieokreślony.

§ 7

Bank Żywności może przystępować do innych organizacji krajowych i zagranicznych.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 8

Celem Banku Żywności jest:

 1. zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu,
 2. budowanie postaw solidarności społecznej,
 3. przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności.

§ 9

Bank Żywności osiąga swoje cele poprzez:

 1. systematyczne, bezpłatne pozyskiwanie żywności i przekazywanie jej potrzebującym,
 2. organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek żywności,
 3. działalność edukacyjną i informatyczną dotyczącą problematyki głodu i niedożywienia oraz promującą postawy przeciwdziałające marnotrawstwu żywności,
 4. zawieranie porozumień z dużymi sklepami i hurtowniami w celu pozyskania żywności,
 5. zawieranie porozumień z placówkami i organizacjami prowadzącymi działalność opiekuńczą i charytatywną - jako potencjalnymi odbiorcami pozyskanej żywności,
 6. promowanie działalności charytatywnej i postaw społecznych.

§ 10

 1. Swoje cele Bank Żywności realizuje we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa, z przedsiębiorstwami, władzami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami o podobnym profilu działania, zgodnie z postanowieniami Karty Banków Żywności.
 2. Zasadniczym obszarem działalności Banku Żywności jest społeczność lokalna.

Rozdział III

 

§ 11

 1. Członkami Banku Żywności mogą być stowarzyszenia i inne osoby prawne, działające zgodnie z Ustawą „Prawo o Stowarzyszeniach"

§ 12

Członkowie Banku Żywności dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być organizacja posiadająca osobowość prawną, reprezentowana przez przedstawicieli wskazanych przez odpowiedni organ statutowy.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która deklaruje współpracę z Bankiem Żywności w realizacji jego celów statutowych.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba prawna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów upowszechnienia idei Banku Żywności.

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać organizacja, która:
  • akceptuje Kartę Banków Żywności,

  • zadeklaruje przestrzeganie niniejszego Statutu.

 2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu po złożeniu pisemnej deklaracji przez kandydata.
 3. Kandydat na członka zwyczajnego powinien przedłożyć swój statut i dokument rejestracyjny oraz uchwałę odpowiedniego organu statutowego o woli przystąpienia do Banku Żywności.
 4. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.

§ 15

Członkostwo Banku Żywności ustaje na skutek jednej z poniższych przyczyn:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;
 2. utraty osobowości prawnej;
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu.

§ 16

W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków lub podjęcia uchwały o wykluczeniu Zarząd ma obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie swojej decyzji i poinformować o prawie do odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania.

 

 

§ 17

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 2. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach władz;
 3. głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu;
 4. stałego korzystania z zasobów żywności, jakimi dysponuje Bank Żywności;
 5. uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych prze władze Banku Żywności
 6. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Banku Żywności.

§ 18

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania Statutu Banku Żywności, regulaminów i uchwał władz Banku Żywności;
 2. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Banku Żywności;
 3. wspierania i promowania  działań Banku Żywności;
 4. dbania o dobre imię i integralność Banku Żywności;
 5. regularnie opłacać składki członkowskie;
 6. przestrzegania dodatkowych porozumień zawieranych z Bankiem Żywności.

§ 19

Członek wspierający i honorowy ma prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym;
 2. ogłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Banku Żywności;
 3. uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych prze władze Banku Żywności;
 4. korzystania z zasobów żywności jakimi dysponuje Bank Żywności.

§ 20

Członek wspierający zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Banku Żywności;
 2. regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§ 21

Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

 

Rozdział IV

Władze Banku Żywności

 

 

§ 22

Władzami Banku Żywności są:

 1. Walne Zebranie członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 

 

§ 23

 1. Kadencja władz Banku Żywności trwa 3 lata.
 2. Uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

§ 24

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania członka z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie

 

§ 25

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Banku Żywności.W Walnym Zebraniu udział biorą z głosem stanowiącym delegaci reprezentujący członków zwyczajnych oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być delegatami.

Liczba delegatów reprezentujących członków zwyczajnych jest jednakowa- po 2 osoby.
W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.
Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków w I terminie i bez względu na liczbę obecnych w II terminie. Uchwały dotyczące zmian Statutu i rozwiązania Banku Żywności wymagają większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków w I terminie i bez względu na liczbę obecnych w II terminie. Walne Zebranie może uchwalić głosowanie tajne.
Walne Zebranie może być zwyczajne - zwoływane raz w roku - lub nadzwyczajne, zwoływane na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek co najmniej 3 członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane w terminie do jednego miesiąca od daty wpływu  wniosku.

§ 26

O terminie, miejscu o porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 27

Kompetencje Walnego Zebrania:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 3. uchwalanie kierunków, programów i rocznych planów działania Banku Żywności;
 4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
 5. przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. uchwalanie zmian w Statucie;
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Banku Żywności i likwidacji majątku.

Zarząd

 

§ 28

 1. Zarząd składa się 5 do 7 członków, wybieranych przez Walne Zebranie
 2. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarz i skarbnika.
 3. Dla ważności pism i dokumentów nie dotyczących zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.
 4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i podpisywania stosowanych dokumentów upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes i inny członek Zarządu.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Banku Żywności;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
 3. opracowywanie programów i rocznych planów pracy oraz projektu budżetu;
 4. reprezentowanie Banku Żywności na zewnątrz;
 5. zawieranie umów o współprace z różnymi partnerami;
 6. zarządzanie majątkiem Banku Żywności;
 7. zwoływanie Walnego Zebrania;
 8. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swojej działalności;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do organizacji krajowych i zagranicznych;
 10. przyjmowanie i wykluczanie członków.

§ 30

W celu realizacji swoich zadań Zarząd może:

 1. utworzyć biuro Banku Żywności;
 2. powołać dyrektora biura i określić jego kompetencje.

Komisja Rewizyjna

 

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Banku Żywności.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera Przewodniczącego.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Banku Żywności
 2. przedkładanie Zarządowi wniosków z kontroli i żądanie wyjaśnień;
 3. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu wraz z oceną pracy Banku Żywności;
 4. składanie Walnemu Zebraniu wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu;
 5. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

Rozdział V

Majątek Banku Żywności

 

§ 33

 1. Majątek Banku Żywności stanowią, ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Fundusze Banku Żywności pochodzą ze składek członkowskich, zbiórek publicznych, dotacji, spadków, darowizn, zapisów.
 3. Majątkiem Banku Żywności zarządza Zarząd.
 4. Majątek i dochody z majątku służą realizacji celów statutowych Banku Żywności.
 5. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem organizacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani a tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskich.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Banku Żywności

 

§ 34

Uchwały o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie lub większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych w terminie zebrania.

§ 35

Uchwałę w sprawie rozwiązania Banku Żywności podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 36

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Banku Żywności Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Banku Żywności i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Banku Żywności. Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej non-profit, której cele zbliżone są do celów Banku Żywności.

Podziel się: 


Main menu 2